POMIARY RUCHU

W jakim celu wykonuje się pomiary ruchu drogowego?

Pomiary ruchu wykonywane są w celu pozyskiwania danych o ruchu, które niezbędne są m.in. do celów projektowych, planistycznych, aktualizacji programów sygnalizacji świetlnej czy też wynikają z odpowiednich przepisów i rozporządzeń (np. pomiary ruchu na przejazdach kolejowych czy Generalny Pomiar Ruchu).

Jakie wielkości są najczęściej mierzone?

Podstawowymi pomiarami są pomiary natężenia ruchu, tj. pomiary liczby np. pojazdów przekraczających określony przekrój np. drogi w jednostce czasu (np. godzina, doba). Pomiary natężenia ruchu najczęściej wykonuje się z określeniem struktury rodzajowej tj. ilości pojazdów poszczególnych kategorii jak również struktury kierunkowej tj. określenie ilości pojazdów poruszających się w określonych kierunkach. Istotnym elementem pomiarów bywa również pochodzenie pojazdu (np. polski, zagraniczny), czy też określenie charakteru ruchu (lokalny, tranzytowy), więźby ruchu przy np. kompleksowych badaniach ruchu czy też prognozach ruchu. W tym celu wykonuje się badania źródło – cel, pomiary kordonowe, badania tranzytu wykonywane przez nas metodą czytania, rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR, ALPR, ARTR) za pomocą specjalistycznych rejestratorów video lub też naszymi najnowszymi urządzeniami BWS TrafficTime potrafiącymi wykrywać urządzenia mobilne czy też komputery pokładowe w pojazdach generujące sygnały Bluetooth i Wi-Fi. Więcej na temat badań tranzytowych tutaj.
Wykonujemy również pomiary strat czasu, liczby i czasu zatrzymań, długości kolejek, czasu jazdy i podróży, prędkości czy przepustowości.

Weryfikacja wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach

Wykonujemy pomiary ruchu do obliczeń i weryfikacji wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych. Na podstawie tych pomiarów wykonujemy obliczenia weryfikujące wskaźniki rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich oraz towarowych. Wyliczeń dokonujemy zgodnie z wymaganiami instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych sporządzonej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Jakimi metodami wykonuje się pomiary ruchu i czy jakieś metody pomiarów ruchu można uznać za najlepsze?

Nasi pracownicy mają doświadczenie w wykonywaniu pomiarów metodami całkowicie ręcznymi, metodami półautomatycznymi i automatycznymi wykorzystującymi pętle indukcyjne, wideodetekcję czy mierniki radarowe oraz metodami z wykorzystaniem wideorejestracji.

Ręczne pomiary ruchu prowadzone przez obserwatorów w terenie:
Najprostsza forma pomiarów z uwagi na zaangażowane zasoby sprzętowe. Predysponuje ją jako metodę do wykonywania krótkotrwałych pomiarów ruchu (np. 15 minutowych czy godzinowych pomiarów np. w szczycie porannym czy popołudniowym lub w tzw. międzyszczycie). Nie zdaje egzaminu przy dużych natężeniach ruchu w pomiarach z określeniem struktury rodzajowej. Wynika to z ograniczonych możliwości rejestracji pojazdów przez pojedynczego obserwatora oraz ze zmęczenia i znużenia obserwatora przy dłużej trwających pomiarach. Osobną kwestią są niestety nadużycia obserwatorów podczas wykonywania pomiarów z uwagi na brak materiału dowodowego i w związku z tym trudności w udowodnieniu niestaranności obserwatora, bądź nawet zapisywania wyników bez faktycznego wykonania pomiarów.

Pomiary półautomatyczne:
Tym terminem określamy pomiary, które automatycznie wyznaczają całkowitą ilość pojazdów, a strukturę kierunkową określa się ręcznie poprzez zliczanie pojazdów najczęściej innej kategorii niż pojazdy osobowe. Natrafia ona na podobny problem co pomiary ręczne – błąd ludzki i brak materiału dowodowego do weryfikacji poprawności wykonania pomiarów. Dodatkowo wymaga urządzeń pomiarowych – stacji pomiaru ruchu. Urządzenia pomiarowe najczęściej wykonane są w technice pętli indukcyjnych.

Pomiary automatyczne natężenia ruchu:
Pomiary uznawane za całkowicie automatyczne, w których możliwe jest określenie struktury rodzajowej. Jednakże struktura rodzajowa określana jest tylko na podstawie długości pojazdu (długości elektrycznej pojazdu), co wiąże się z określonymi ograniczeniami, ponieważ często pojazdy różnych kategorii mogą mieć podobne wymiary.

Pomiary z wykorzystaniem wideorejetracji:
Metoda ta umożliwia np. wykonywanie pomiarów natężenia ruchu z precyzyjnym określeniem dowolnej struktury rodzajowej. Nie ogranicza ją natężenie ruchu (doskonale sprawdza się na odcinkach o największych występujących w Polsce natężeniach ruchu przekraczających 50 000 pojazdów rzeczywistych na dobę tam gdzie przy metodach z kilkoma już obserwatorami w terenie prawidłowe wykonanie pomiarów jest wielce utrudnione czy wręcz niemożliwe). Posiada wysoką dokładność – nasze badania pokazują, że przy dobowych pomiarach błąd pomiarowy dla natężenia ruchu jest wyraźnie niższy niż 1%. Jest to możliwe również dzięki posiadaniu specjalistycznego oprogramowania, które pomaga wykrywać ewentualne błędy i anomalie. Jest weryfikowalne, dzięki posiadaniu materiału dowodowego. Dlatego też ta metoda jest np. wykorzystywana przy testach sprawdzających stacje automatycznego pomiaru ruchu (mierniki automatyczne). Powinna być również wykorzystywana przy wszelkich pomiarach sprawdzających i weryfikujących jakość rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu, a w szczególności związanych ze sterowaniem ruchem drogowym. W szczególności dotyczy to pomiarów „przed” i „po” wdrożeniu badanego rozwiązania.

Pomiary ruchu za pomocą wykrywania urządzeń Bluetooth i Wi-Fi:
System pomiarowy umożliwiający wykrywanie w lokalizacji czujnika konkretnego pojazdu. Rozwiązanie lokalizuje ten sam pojazd w lokalizacji A ze znacznikiem czasowym oraz w lokalizacji B również ze znacznikiem czasowym. Na tej podstawie określany jest czas podróży oraz prędkość podróży. Możliwe jest wykrywanie zatorów, utrudnień w ruchu, również w czasie rzeczywistym. Kolejnym wykorzystaniem tego typu pomiarów są pomiary źródło – cel. Dotychczas zarówno pomiary czasów podróży, prędkości podróży i źródło – cel wykonywane były za pomocą czytania numerów tablic rejestracyjnych. Nowa metoda jest szybka, niezawodna i wyraźnie tańsza stąd w wielu zastosowaniach zachęcamy do stosowania właśnie tej metody.